Allmänna villkor

1. Giltighetsområde

 • Våra affärsvillkor gäller alla nuvarande och framtida affärsförbindelser med våra kunder, i synnerhet våra leveranser och prestationer. Avvikande, motverkande eller kompletterande Allmänna villkor av våra kunder ska inte bli affärsförbindelsens del, även om vi känner till dom, utom vi uttryckligt har samtyckt deras giltighet.
 • Kunder i våra affärsvillkorens mening är bara företagare, dvs. naturliga eller juridiska personer eller rättskapabla personbolag, som i affärsförbindelsens början agerar i utövande av sin yrkesmässig eller självständig verksamhet.

2. Avtals början

 • Våra erbjudanden är icke-bindande. Tekniska ändringar såväl som ändringar angående form, färg och/eller vikt förbehålls om dom håller sig inom skälighetens ram.
 • Med varornas beställning förklarar kunden förbindligt sin vilja att förvärva den beställda varan. Vi är berättigad att anta den i den beställningen inneboende offerten inom två veckor efter mottagandet. Antagandet kan förklaras antingen skriftligen eller genom varans leverans till kunden.

3. Leverans

 • Vi har rätt att avlämna delleveranser resp. delprestationer när som helst, utom denna delleverans resp. delprestation är ointeressant för kunden.
 • Leveranstider är enbart förbindligt om dom uttryckligen bekräftades av oss som förbindligt. En leveranstid hålls om varan har lämnat vår fabrik/vårt lager inom den där tidsperioden. Fördröjer sig avsändning eller avhämtning på grund av händelser utanför vår kontroll, så ska tidsperioden anses hållen, om vi inom den avtalade tiden har meddelat kunden att varan är klart för avhämtning.
 • Beror en leveransfördröjning på strejk eller lockout–även hos våra leverantörer–eller på fel eller fördröjd leverans genom våra leverantörer, eller på mobilisering, krig, uppror eller andra oförutsedda hinder som ligger utanför vår vilja, så förlängs leveranstiden under hindrets tidslängd.
 • Vår leveransskyldighet vilar så länge som kunden kommer efter med en förfallen betalning. Om varan ska tas emot så småningom inom en viss tidrymd, så ska mottagandet fördelas lika under hela tidrymden.

4. Betalning

 • Betalningsvillkoren såväl som förpackningens och fraktenkostnadernas behandling regleras genom våra aktuellt gällande prislistor och villkordokument, som därför är del av de här Allmänna villkoren. Om inget annat avtalas ska förpacknings- och fraktkostnaderna betalas av kunden.
 • Omsättningsskatten (VAT), som gäller på leveransdagen, tillkommer det avtalade priset.
 • Köparen åtar sig att betala köpeskillingen inom 10 dager efter varans mottagande. Efter den här tidsperioden är kunden i dröjsmål med betalning. Under dröjsmålet är kunden skyldig att förränta penningskulden med 8% över basräntan. Vi förbehåller oss dock att bevisa och kräva en högre dröjsmålsskada.
 • Betalningstider ska anses hållna om vi kan förfoga över det betalbart beloppet inom tidsperioden. Kassarabatter står under det förbehållet att alla fordringar, som förfaller till betalning, betalades. Växlar tar vi enbart emot efter överenskommelse i dess fullgörande. Omkostnader betalar kunden.
 • Kunden kan avräkna sin motfordring mot våra fordringar enbart efter kundens motfordring har konstaterats obestridligt och rättsligt giltigt. Obestridliga fordringar kan enbart avdras medelst tilldelad gottskrivande. En kund kan utöva en retentionsrätt enbart om sin motfordring beror på det samma avtalsförhållandet.
 • Om kunden slutar med sina betalningar, i fall av för stor skuldsättning, vid ansökan om öppning av en insolvensprocedur, eller om kunden är i dröjsmål med inlösen av växlar eller checkar som förfaller till betalning, ska alla berättigade fordringar, som vi har mot kunden, genast förfalla till betalning. Detsamma gäller vid en övrig betydande försämring av kundens ekonomiskt förhållande. I dessa fall är vi berättigad att kräva tillräckliga säkerheter eller att häva avtalet.
 • OMSÄTTNING: Omsättningens beräkning innehåller: Nettoomsättning (utan moms/VAT) under eventuellt avdrag av kassarabatter, speciella kostnader, fraktkostnader, förpackningskostnader och försäkringskostnader.
 • RABATTER/GOTTSKRIVANDEN: Denna beräkning innehåller: Nettoomsättning (utan moms/VAT) av de betalda fakturorna under eventuellt avdrag av kassarabatter, speciella kostnader, fraktkostnader, förpackningskostnader och försäkringskostnader.

5. Riskövertagande

 • Risken (transport- och ersättningsrisk) övergår på kunden senast så snart som varan har överlämnats till den personen som verkställer transporten eller har lämnat vår fabrik/vårt lager för avsändning. Om avsändningen fördröjs på grund av kundens önskemål, eller på grund av omständigheter som ligger i kundens ansvar, övergår risken på kunden så snart som vi har meddelat kunden att varan är klart för avhämtning.
 • Valet av sändningsväg eller befordran sker enligt vår bedömning, utan garanti för den billigaste fraktningen.
 • På kundens begäran avslutas en leveransförsäkring enligt kundens önskemål och på kundens kostnader.

6. Egendomsförbehåll

 • Vi förbehåller oss gentemot kunden den egendomen på varan till den fullständiga uppfyllelsen av alla oss tillkommande fordringar av denna affärsförbindelse.
 • Kunden är skyldig att behandla varan ändamålsenligt och varsamt. Såvida underhålls- och inspektionsarbeten är erforderlig, då är kunden skyldig att regelbundet utföra dom på egna kostnader.
 • Kunden är skyldig att meddela oss omedelbart om tredje personer har kommit åt varan, och om varan skadades eller förintades. Kunden är skyldig att informera oss omedelbart om bytet av varans innehavare såväl som bytet av den egna hemvisten.
 • Vid avtalsstridigt förhållningssätt av kunden, i synnerhet vid dröjsmål med betalning eller vid kränkning av en skyldighet enligt avsnitt 2 och/eller 3 av den här bestämmelsen, är vi berättigad att häva avtalet och att kräva tillbaka varan.
 • Såvitt kunden ombildar eller bearbetar varan sker detta alltid i vårt namn och på vårt uppdrag. Genomföras bearbetningen resp. ombildningen ihop mit andra föremål som inte tillhör oss, så förvärvar vi medegendom på det nya föremålet i förhållandet av vår varans objektivt värde till de andra föremål vid bearbetningens tid. Detsamma gäller om varan blandas med föremål som inte tillhör oss.
 • Kunden är berättigad att återförsälja eller uthyra varan inom sitt ordentligt affärsliv. Kunden överlåter oss redan nu alla fordringar på den med oss överenskommen faktura-slutsumman (inkl moms) som kunden erhåller mot andra genom denna återförsäljning eller uthyrning. Det här gäller oavsett om kunden har återförsålt eller uthyrt varan utan eller efter bearbetning, blandning resp. ombildning. Vi antar överlåtelsen. Efter överlåtelsen återstår kundens bemyndigande att indriva fordringen. Vår befogenhet att själva indriva fordringen förblir oberört. Vi åtar oss dock att ej indriva fordringen så länge som kunden vederbörlig fullgör sina betalningsförpliktelser mot oss och ej hamnar i dröjsmål med betalning. Därutöver förbinder vi oss att frige de berättigade säkerheterna på kundens begäran, i den mån som vår säkerheternas realiserbart värde överstiger värdet av de fordringarna som behöver säkras med 20%; urvalet av de säkerheterna som ska friges åligger oss.

7. Fastställande av brister

 • Om varan har brister är det tills vidare kundens val om vi ska undanröja dom genom lagning eller ersättningsleverans. Vi år dock berättigad att avslå det valda undanröjningssättet om det enbart är möjligt med oproportionerligt höga kostnader och det andra undanröjningssättet ej medför avsevärda nakdelar för kunden.
 • Om felens undanröjning misslyckas har kunden valet att kräva i synnerhet prisreducering (minskning) eller avtalets hävning (annullering). Vid en bara obetydlig avtalskränkning, i synnerhet vid obetydliga fel, har kunden dock ingen hävningsrätt.
 • Kunden är skyldig att informera oss skriftligt om varans uppenbarliga bristfälligheter inom en tidrymd av 2 veckor efter varans mottagande, om det handlar om felmängder genast vid varans mottagande; annars utesluts anspråk i samband med dessa fel, i synnerhet undanröjning av fel, minskning eller annullering. Det räcker att avsända meddelandet i rätt tid för att skydda den utsatta tiden. Kunden är skyldig att bevisa alla anspråksförutsättningar, i synnerhet själva felet, tidpunkt av felets fastställande och att reklamationen har avsänts i rätt tid.
 • Om kunden väljer efter misslyckad undanröjning avtalets hävning på grund av varans fel, har kunden inget ytterligare skadeståndsanspråk på grund av felet. Om kunden väljer efter misslyckad undanröjning skadestånd, förblir varan hos kunden, om det kan rimligtvis begäras. Skadeståndet begränsas på differensen mellan köpeskilling och den bristfälliga sakens värde. Detta gäller inte om vi har vållat avtalskränkning på lömskt sätt.
 • Såvitt kunden använder varan själv eller varan försäljas enbart till företagare, så är preskriptionstiden för reklamationsanspråk–under det förbehållet att kunden informerade oss i rätt tid enligt avsnitt 3 av den här bestämmelsen–ett år från och med varans leverans.
 • Vid dröjsmål med betalning och kreditförlust av kunden kan vi avslå uppfyllelsen av reklamationsanspråk, tills kunden har uppfyllt sin betalningsskyldighet i den omfattningen som motsvara det fakturabeloppet av vår levererade vara med avdrag av köpeskillingens minskning på grund av de befintliga felen.
 • De ovanstående avsnitten 1 till 6 av den här bestämmelsen framställer inte garantiförklaringar från vår sida. Kundernas eventuella anspråk på grund av våra särskilda garantiförklaringar förblir oberört.

8. Ansvarsbegränsningar

 • Vid lätt vårdslösa pliktkränkningar begränsas vårt ansvar på den enligt varans slag förutsebara, avtalstypiska, omedelbara genomsnittsskadan. Detta gäller också vid lätt vårdslösa pliktkränkningar av våra rättmätiga representanter eller medarbetare.
 • De ovanstående ansvarsbegränsningarna beträffar ej kundernas anspråk på grund av produktansvarighet. Därutöver gäller inte dessa ansvarsbegränsningar vid oss tillräknebara kropps- och hälsoskador eller vid förlust av kundens liv.
 • Kundens skadeståndsanspråk på grund av ett fel preskriberas efter ett år från och med varans leverans. Detta gäller inte om vi är beskyllbart för lömskhet.

9. Cessions- och pantsättningsförbud

 • Kunden får fordringar, som kunden tillkommer mot oss på grund av den affärsförbindelsen, utan vårt uttryckligt skriftligt samtycke varken överlåta eller pantsätta.

10. Laga domstol

 • Den uteslutande laga domstolen för alla tvister på grund av den affärsförbindelsen är Freiburg.
 • Detsamma gäller om kunden saknar allmän laga domstol i Tyskland eller om hemvist eller vanlig uppehållsort inte är känd vid klagomåls tidpunkt.
 • Vi är dock berättigad att gå till varje behörig domstol.

11. Tillämplig lag

 • Det gäller uteslutande Förbundsrepublik Tysklands lag.
 • Den Haager Konventionen av 1964-07-01 betreffande enhetliga lagar om det internationella köpet och Förenta Nationernas överenskommelse av 1980-04-11 om avtal om det internationella köpet av lösöre (FN-köprätt) ska ej användas.

26.09.2011