ÁÜF

1. Érvényesség

 • Üzleti feltételeink ügyfeleinkkel fennálló minden jelenlegi és jövőbeli üzleti kapcsolatunkra érvényesek, különösen szállításainkra és szolgáltatásainkra. Ügyfeleink eltérő, ellentmondó vagy kiegészítő Általános Üzleti feltételei akkor sem válnak az üzleti kapcsolat alkotórészeivé, ha tudomásunk van róluk, kivéve, ha érvényességüket kifejezetten jóváhagytuk.
 • Üzleti feltételeink értelmében ügyfeleink kizárólag vállalkozók, tehát olyan természetes vagy jogi személyek vagy jogképes személyegyesítő társaságok, amelyek az üzleti kapcsolat felvétele során ipari vagy önálló szakmai tevékenységet végeznek.

2. Szerződéskötés

 • Ajánlataink kötelezettség nélküliek. A műszaki változtatások, valamint az alak-, szín- és/vagy súlyváltozások jogát az elfogadható kereteken belül fenntartjuk.
 • Az ügyfél az áru megrendelésével kötelező érvénnyel kijelenti, hogy a megrendelt árut meg kívánja vásárolni. A megrendelés szerinti ajánlatot a hozzánk való beérkezéstől számított két héten belül áll jogunkban elfogadni. Az elfogadásról írásban vagy az áru ügyfélhez történő kiszállításával nyilatkozhatunk.

3. Szállítás

 • Bármikor jogosultak vagyunk részszállításra, ill. részteljesítésre, kivéve, ha a részszállítás, ill. részteljesítés nem áll az ügyfél érdekében.
 • A szállítási határidők csak akkor kötelező érvényűek, ha kifejezetten kötelező érvényűként igazoljuk vissza azokat. Egy szállítási határidő akkor számít betartottnak, ha az áru határidőn belül elhagyta a gyárat/raktárt. Amennyiben a kiszállítás vagy az áru felvétele nekünk fel nem róható okból késlekedik, úgy a határidő betartottnak tekintendő, feltéve, hogy a szállítókészséget a megállapodás szerinti határidőn belül közöltük az ügyféllel.
 • Amennyiben a szállítási határidő be nem tartása sztrájkra vagy kizárásra – beszállítóinknál is –, vagy beszállítóink helytelen vagy nem időben történő szállítására, vagy mozgósításra, háborúra, felkelésre vagy más előre nem látható, szándékunkon kívül álló akadályra vezethető vissza, a szállítási határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik.
 • Szállítási kötelezettségünk mindaddig szünetel, amíg az ügyfél egy esedékes fizetéssel késedelemben van. Amennyiben az árut egy meghatározott időtartamon belül több részletben kell átvenni, úgy az átvételt egyenletesen kell elosztani a teljes időtartamra.

4. Fizetés

 • A fizetési feltételeket, valamint a csomagolás és a fuvarterhelés kezelését mindenkori érvényes árlistáink és kondíciós listáink szabályozzák, amelyek ilyen értelemben üzleti feltételeink alkotórészét képezik. Eltérő megállapodás hiányában a csomagolási és fuvarköltségek az ügyfelet terhelik.
 • A szállítás napján érvényes forgalmi adó hozzáadódik a megállapodás szerinti árhoz.
 • Az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az áru kézhezvétele után 10 napon belül kifizeti a vételárat. E határidő letelte után az ügyfél fizetési késedelembe kerül. Az ügyfélnek a késedelem időtartama alatt az alapkamat plusz 8% késedelemi kamatot kell fizetnie. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy ennél nagyobb késedelmi kárt igazoljunk és érvényesítsünk.
 • A fizetési határidő akkor számít betartottnak, ha a határidőn belül rendelkezhetünk a fizetendő összeggel. A határidő előtti fizetésért adott árengedmény (skontó) az összes esedékes követelés kiegyenlítésének fenntartásával lehetséges. Váltót csak megállapodás után fogadunk el teljesítés fejében. A költségeket az ügyfél viseli.
 • Követeléseinket az ügyfél csak akkor ellentételezheti, ha ellenkövetelése vitathatatlan vagy jogerősen megállapított. A vitathatatlan követelések csak engedélyezett jóváírás útján vonhatók le. Az ügyfél csak akkor élhet visszatartási jogával, ha ellenkövetelése ugyanazon a szerződéses viszonyon alapul.
 • Amennyiben az ügyfél beszünteti a fizetést, eladósodás áll fenn, vagy fizetésképtelenségi eljárás megindítására irányuló kérelem történik, vagy az ügyfél az esedékes váltók vagy csekkek beváltásával késedelembe kerül, az ügyféllel szemben fennálló összes követelésünk megfizetése azonnal esedékessé válik. Ugyanez érvényes az ügyfél gazdasági viszonyainak egyéb jelentős romlása esetén is. Ilyen esetekben jogosultak vagyunk megfelelő biztosítékot követelni vagy a szerződéstől visszalépni.
 • FORGALOM: A forgalom kiszámítása a következőket tartalmazza: Nettó forgalom (áfa nélkül) az esetleges skontó, hitelszavatosság, fuvarköltségek, csomagolási költségek és biztosítási költségek levonásával.
 • BONIFIKÁCIÓ: A bonifikáció kiszámítása a következőket tartalmazza: A fizetett számlák nettó forgalma (áfa nélkül) az skontó, hitelszavatosság, fuvarköltségek, csomagolási költségek és biztosítási költségek esetleges levonásával.

5. Kárveszély átszállása

 • A kárveszély (szállítási és megtérülési veszély) legkésőbb akkor száll át az ügyfélre, amikor az áru átadásra került a szállítást végző személynek vagy kiszállítás céljából elhagyta gyárunkat/raktárunkat. Ha a kiszállítás az ügyfél kívánságára vagy olyan körülmények miatt késlekedik, amelyekért az ügyfél felel, a kárveszély szállítási készenlétünk bejelentésével száll át az ügyfélre.
 • A szállítási út és a szállítás mód kiválasztása mérlegelésünk alapján, a legolcsóbb fuvarozásra vonatkozó garancia nélkül történik.
 • A szállításra az ügyfél kérésére és költségére megkötjük az általa kívánt biztosítást.

6. Tulajdonjog fenntartása

 • Az áru tulajdonjogát az üzleti kapcsolatból minket megillető összes követelés teljes mértékű teljesítéséig fenntartjuk az ügyféllel szemben.
 • Az ügyfél köteles az árut rendeltetésszerűen és kíméletesen kezelni. Amennyiben karbantartási és ellenőrzési munkák szükségesek, az ügyfélnek saját költségére rendszeresen el kell végeznie azokat.
 • Az ügyfél köteles haladéktalanul közölni velünk harmadik fél hozzáférését az áruhoz, valamint az áru esetleges sérüléseit vagy megsemmisülését. Az ügyfélnek haladéktalanul be kell jelentenie az áru tulajdonosváltozását, valamint saját lakcímének megváltozását.
 • Az ügyfél szerződésszegő magatartása, különösen fizetési késedelem vagy ezen rendelkezés 2. és/vagy 3. bekezdésének megsértése esetén jogosultak vagyunk a szerződéstől visszalépni és az árut visszakövetelni.
 • Amennyiben az ügyfél az árut átalakítja vagy feldolgozza, az mindig a nevünkben és megbízásunkból történik. Ha a feldolgozás, ill. az átalakítás más, nem hozzánk tartozó tárgyakkal együtt történik, az áru többi feldolgozott tárgyhoz viszonyított, a feldolgozás időpontjában meglévő objektív értékének arányában szerezzük meg az új tárgy társtulajdonát. Ugyanez érvényes, ha az áru összekeveredik más, nem hozzánk tartozó tárgyakkal.
 • Az ügyfél jogosult az árut normál üzletmenetben továbbértékesíteni vagy bérbe adni. Az ügyfél már most engedményezi ránk a velünk megállapodott, számla szerinti végösszegnek (az áfát is beleértve) megfelelő összes olyan követelést, amely a továbbértékesítés vagy bérbe adás következtében másokkal szemben keletkezik. Ez attól függetlenül érvényes, hogy az ügyfél az árut feldolgozással, keveréssel, ill. átalakítással, vagy anélkül értékesítette tovább vagy adta bérbe. Az engedményezést elfogadjuk. Az engedményezés után az ügyfélnek továbbra is felhatalmazása van a követelés behajtására. Ez nem érinti azon jogosultságunkat, hogy saját magunk hajtsuk be a követelést. Kötelezettséget vállalunk azonban arra, hogy a követelést mindaddig nem hajtjuk be, amíg az ügyfél fizetési kötelezettségének szabályszerűen eleget tesz és nem kerül fizetési késedelembe. Kötelezettséget vállalunk továbbá arra, hogy a minket megillető biztosítékokat az ügyfél kérésére oly mértékben szabadítjuk fel, hogy biztosítékaink realizálható értéke a biztosítandó követeléseket több mint 20%-kal haladja meg; a felszabadítandó biztosítékok kiválasztása a mi hatáskörünk.

7. Hiányosságok megállapítása

 • Az áru hiányosságaiért az ügyfélnek választása szerint elsősorban utólagos teljesítést nyújtunk utólagos javítás vagy pótszállítás formájában. Jogunkban áll azonban a választott utólagos teljesítést megtagadni, amennyiben az csak aránytalan költséggel lehetséges és egy másfajta utólagos teljesítés nem okoz jelentős hátrányt az ügyfélnek.
 • Ha az utólagos teljesítés sikertelen, az ügyfél választása szerint elsősorban a térítés mérséklését (csökkentését) vagy a szerződés érvénytelenítését (visszalépés) követelheti. Csekély mértékű szerződésszegés, különösen csekély mértékű hiányosságok esetén azonban nem illeti meg az ügyfelet a visszalépés joga.
 • Az ügyfélnek az áru nyilvánvaló hiányosságait az áru átvételétől számított 2 hetes határidőn belül, hiányos mennyiségek esetén az átvételnél azonnal írásban be kell jelentenie; ellenkező esetben az esetleges szavatossági igények érvényesítése – különös tekintettel az utólagos teljesítésre, árcsökkentésre vagy visszalépésre – kizárt. A határidő betartásához elegendő az időben történő elküldés. Az igény összes előfeltételére, különösen tekintettel magára a hiányosságra, a hiányosság megállapításának időpontjára és az időben történő kellékhiány bejelentésre vonatkozóan az ügyfelet terheli a teljes bizonyítási teher.
 • Amennyiben az ügyfél az áru meghiúsult utólagos teljesítés után fennálló hiányossága miatt a szerződéstől való visszalépést választja, nem illeti meg hiányosság miatti kártérítési igény. Ha az ügyfél a meghiúsult utólagos teljesítés után a kártérítést választja, az áru az ügyfélnél marad, amennyiben ez tőle elvárható. A kártérítés a vételár és a hibás áru értéke közötti különbségre korlátozódik. Ez nem érvényes, ha a szerződésszegést rosszhiszeműen követtük el.
 • Amennyiben az ügyfél az árut maga használja vagy az árut kizárólag vállalkozónak értékesíti tovább, a szavatossági igények elévülési határideje – annak fenntartásával, hogy az ügyfél a hiányosságot ezen rendelkezés 3. bekezdése szerint időben bejelentette – az áru kiszállításától számított egy év.
 • Az ügyfél fizetési késedelme és hitellejárata esetén megtagadhatjuk a szavatossági igények teljesítését, amíg az ügyfél fizetési kötelezettségét olyan mértékben nem teljesíti, ami a meglévő hiányosságoknak megfelelő vételárcsökkentés levonásával megfelel az általunk leszállított áru számlaértékének.
 • Jelen rendelkezés előző 1. – 6. bekezdése részünkről nem jelent garancianyilatkozatot. Az ügyfél általunk külön kiadott garancianyilatkozatokon alapuló esetleges igényeit ez nem érinti.

8. Felelősségkorlátozások

 • Enyhén gondatlan kötelességszegés esetén felelősségünk az áru fajtája szerint előrelátható, szerződés szerinti tipikus, közvetlen átlagos kárra korlátozódik. Ez törvényes képviselőink vagy teljesítési segédeink enyhén gondatlan kötelességszegése esetén is érvényes.
 • A fenti felelősségkorlátozások az ügyfél termékfelelősségből eredő igényeit nem érintik. Nem érvényesek továbbá a felelősségkorlátozások, amennyiben nekünk felróható okokból az ügyfél testi épsége és egészsége károsodik vagy életét veszti.
 • Az ügyfél hiányosság miatt támasztott kártérítési igényei az áru leszállításától számított egy éven belül elévülnek. Ez nem érvényes, ha rosszhiszeműség róható fel nekünk.

9. Engedményezési és elzálogosítási tilalom

 • Az ügyfél az üzleti kapcsolatból velünk szemben őt megillető követeléseket előzetes kifejezett írásos engedélyünk nélkül nem engedményezheti és nem zálogosíthatja el.

10. Bírói illetékesség

 • Az üzleti kapcsolatból eredő minden jogvita bírói illetékességének kizárólagos helyszíne Freiburg.
 • Ugyanez érvényes, ha az ügyfél Németországban nem rendelkezik általános bírói illetékességgel, vagy lakóhelye, ill. szokásos tartózkodási helye a keresetindítás időpontjában nem ismert.
 • Mindazonáltal jogosultak vagyunk bármely törvény szerint illetékes bírósághoz folyamodni.

11. Alkalmazandó jog

 • Kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes.
 • A nemzetközi adásvételekre vonatkozó Egységes Törvények tárgyában 1964.07.01-én létrejött Hágai Egyezmény és az Egyesült Nemzetek Szervezete 1980.04.11-i, ingóságok nemzetközi adásvételével kapcsolatos szerződésekre vonatkozó egyezménye (UN adásvételi jog) nem alkalmazandó.

26.09.2011