Käyttöehdot

1. Voimassaoloalue

 • Sopimusehtojamme sovelletaan kaikkiin nykyisiin ja tuleviin asiakkaidemme kanssa solmittuihin ja solmittaviin liikesuhteisiin, erityisesti toimitustemme ja suoritustemme osalta. Asiakkaidemme yleisiä sopimusehtoja, jotka poikkeavat, ovat ristiriidassa tai täydentävät meidän sopimusehtojamme, ei sovelleta liikesuhteeseen edes silloin,kun meillä on tästä tieto, paitsi silloin, kun olemme nimenomaisesti antaneet tähän suostumuksemme.
 • Asiakkailla tarkoitetaan liikesuhteissamme ainoastaan yrittäjiä, eli luonnollisia tai juristisia henkilöitä tai oikeuskelpoisia henkilöyhtiöitä, jotka liikesuhteeseen ryhtyessään toimivat kaupallisena tai itsenäisenä elinkeinonharjoittajana.

2. Sopimuksen solmiminen

 • Tarjouksemme ovat sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin sekä muutoksiin, jotka koskevat muotoa, väriä ja/tai painoa.
 • Tavaran tilausta tehdessään asiakas ilmoittaa sitovasti haluavansa hankkia tilatun tavaran. Meillä on oikeus hyväksyä tilaukseen sisältyvä tarjous kahden viikon kuluessa sen saapumisesta. Hyväksyminen voi tapahtua kirjallisesti tai toimittamalla tavara asiakkaalle.

3. Toimitus

 • Olemme poikkeuksetta oikeutettuja osatoimituksiin tai osasuorituksiin paitsi, jos osatoimitus tai osasuoritus ei ole asiakkaan edun mukaista.
 • Toimitusajat ovat sitovia vain, kun olemme erikseen todistaneet sen sitovaksi. Toimitusaikaa on noudatettu, kun tavara on lähtenyt tehtaaltamme/varastostamme toimitusajan kuluessa. Mikäli lähetys tai nouto viivästyvät syistä, joista emme ole vastuussa, niin toimitusaikaa katsotaan noudatetuksi, kun olemme ilmoittaneet asikakkaallemme lähetysvalmiudesta sovitun ajan puitteissa.
 • Mikäli toimitusaikaa ei voida noudattaa lakon tai saarron takia – myös alihankkijoittemme osalta – tai alihankkijamme virheellisen tai ei ajallaan suoritetun toimituksen vuoksi tai liikekannallepanon, sodan, levottomuuksien tai muun ennalta arvaamattoman esteen takia, johon meillä ei ole vaikutusmahdollisuutta, niin toimitusaika pitenee esteen keston verran.
 • Toimitusvelvollisuutemme keskeytyy niin kauaksi aikaa, kuin asiakkaan suoritettavaksi asetettu maksu viivästyy. Jos tavara on sovittu otettavaksi vastaan tietyn ajanjakson puitteissa vähitellen, niin tavaran luovutusjaksot jaetaan tasan koko ajanjakson puitteissa.

4. Maksaminen

 • Maksuehdot sekä toimiminen pakkauksen ja kuljetuskustannusten osalta on säädelty kulloinkin voimassaolevien hintaluettelojen ja kauppaehtojen mukaisesti,jotka kuuluvat osana näihin sopimusehtoihin. Ellei toisin ole sovittu, pakkaus- ja kuljetuskustannukset tulevat asiakkaan maksettaviksi.
 • Luovutuksen ajankohtana voimassaoleva liikevaihtovero lisätään sovittuun hintaan.
 • Asiakas sitoutuu maksamaan luovutetun tavaran ostohinnan 10 vuorokauden kuluessa. Tämän ajan kuluttua asiakas joutuu maksuviiveeseen. Asiakkaan on maksettava viivästysajan osalta viivästyskorkoa, joka on 8 % yli peruskoron. Pidätämme kuitenkin itselläme oikeuden todistaa viivästyksestä aiheutuneen vahingon suuremmaksi ja esittää sen mukaisen korvausvaateen.
 • Maksumääräaika katsotaan noudatetuksi, kun voimme hallita maksettavaa summaa määräajan kuluessa. Käteisalennusta myönnetään sillä varauksella, että kaikki maksuunpannut vaateet on suoritettu. Hyväksymme vekselit vain niin sovittaessa. Kulut tulevat asiakkaan maksettaviksi.
 • Saataviamme vastaan asiakas voi kuitata vastasaatavansa vain kun nämä on todettu kiistattomiksi tai lain mukaisiksi. Kiistattomista saatavista voidaan vähentää vain myönnetyt hyvitykset. Panttioikeutta asiakas voi soveltaa vain silloin, kun hänen vastavaatimuksensa perustuu samaan sopimussuhteeseen.
 • Jos asiakas lopettaa maksujen suorittamisen, ylivelkaantumisen ollessa kyseessä tai jos anotaan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista tai jos asiakas viivästyy erääntyvien vekselien tai sekkien lunastamisessa, silloin lankeavat kaikki meille asiakkaalta tulevat saatavat maksettaviksi heti. Tämä pätee myös muuhun asiakkaan taloudellisen tilanteen huononemiseen. Tässä tapauksessa olemme oikeutettuja vaatimaan riittäviä takuita tai purkamaan sopimuksen.
 • LIIKEVAIHTO: Liikevaihdon laskemiseen kuuluu: nettoliikevaihto (ilman Alv.), josta vähennetty mahdollisesti kassa-alennus, hyvityslasku, kuljetuskustannukset, pakkauskustannukset ja vakuutuskulut.
 • BONIFIKAATIO: Bonifikaation laskemiseen kuuluu: maksettujen laskujen nettoliikevaihto (ilman Alv.), josta vähennetty mahdollisesti kassa-alennus, hyvityslasku, kuljetuskustannukset, pakkauskustannukset ja vakuutuskulut.

5. Vaaranvastuun siirtyminen

 • Vaaranvastuu (kuljetus- ja korvausvastuu) siirtyy asiakkaalle viimeistään silloin, kun tavara on luovutettu kuljetuksesta huolehtivan henkilön haltuun tai kun tavara on lähtenyt tehtaaltamme/varastostamme lähettämistä varten. Mikäli lähettäminen viivästyy asiakkaan toivomuksesta tai syistä, jotka johtuvat asiakkaasta, siirtyy vaaranvastuu hänelle ilmoittaessamme hänelle lähettämisvalmiudesta.
 • Lähettämistien ja kuljetustavan valinta tapahtuu meidän harkintamme mukaan ilman, että voimme taata halvimman kuljetusvaihtoehdon.
 • Asiakkaan vaatiessa vakuutetaan toimitus hänen toivomuksensa mukaisesti ja hänen kustannuksellaan.

6. Omistuksen pidätys

 • Pidätämme omistusoikeuden tavaraan niin kauan, kunnes asiakas on täyttänyt kaikki liikesuhteesta johtuneet saamisemme.
 • Asiakas on velvollinen käyttämään tavaraa asianmukaisesti ja huolellisesti. Mikäli huolto- ja tarkastustyöt ovat tarpeen, on asiakas velvollinen teettämään nämä työt säännöllisesti omalla kustannuksellaan.
 • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan meille välittömästi kolmansien ryhtymisestä tavaraan tai tavaran vahingoittumisesta tai hävittämisestä. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa meille tavaran omistajanvaihdosta tai oman asuinpaikkansa vaihtumisesta.
 • Me olemme oikeutettuja asiakkaan sopimuksenvastaisen käyttäytymisen perusteella, erityisesti maksun viivästymisen tai kohdan 2. ja/tai 3. ilmoitetun velvollisuuden loukkaamisen nojalla, purkamaan sopimuksen ja vaatimaan tavaran takaisinluovuttamista.
 • Mikäli asiakas muuttaa tai työstää tavaraa, tämä tapahtuu aina meidän nimissämme ja toimeksiannostamme. Jos muutostyö tai työstäminen tehdään meille kuulumattomilla esineillä, niin saamme uuteen esineeseen omistusoikeuden siinä suhteessa kuin meidän tavaramme objektiivinen arvo on suhteessa muihin työstettyihin esineisiin työstön aikaan. Sama pätee myös siinä tapauksessa, että tavara sekoitetaan muiden meille kuulumattomien esineiden kanssa.
 • Asiakkaalla on oikeus myydä tai vuokrata tavara tavanomaisen liiketoiminnan rajoissa. Hän luopuu jo nyt meidän hyväksemme kanssamme sovitun laskun lopullisen suuruuden (arvonlisävero mukaanlukien) mukaisista saamisistaan, jotka aiheutuvat edelleen myymisestä tai vuokraamisesta. Tämä pätee riippumatta siitä, onko asiakas myynyt tai vuokrannut tavaran edelleen työstettynä, sekoitettuna tai uudelleen muokattuna vai ei. Otamme luopumisen vastaan. Luopumisen jälkeen asiakas pysyy valtuutettuna saamisten perintään. Tämä ei rajoita meidän oikeuttamme saamisten perintään. Velvoitamme itsemme kuitenkin siihen, että emme itse ryhdy saamisten perintään niin kauan kuin asiakas täyttää

7. Puutteiden toteaminen

 • Virheellisen tavaran saatamme sopimuksen mukaiseksi asiakkaan valinnan mukaan joko korjaamalla puutteen tai vaihtamalla tavaran. Meillä on kuitenkin oikeus kieltäytyä asiakkaan valitsemasta virheen korjauksesta, jos se on mahdollista vain suhteettoman suurin kustannuksin ja jos muunlainen virheen korjaus ei tuota asiakkaalle olennaista haittaa.
 • Mikäli puutteen korjaaminen ei onnistu, asiakas voi vaatia valintansa mukaan hinnan alennusta (vähentäminen) tai sopimuksen peruuttamista (purkaminen). Vähäisen sopimuksenvastaisuuden ollessa kyseessä, erityisesti tavaran ollessa vain lievästi virheellinen, asiakkaalla ei ole kuitenkaan oikeutta peruuttaa sopimusta.
 • määräajan kuluessa tavaran vastaanottamisesta lukien, vajaasta toimitusmäärästä heti vastaanottamisen jälkeen; muussa tapauksessa on puutteesta johtuvien vaatimusten sopimuksen soveltaminen poissuljettu, erityisesti oikeus korjaamiseen, hinnan alentamiseen tai sopimuksen peruuttamiseen. Määräajan noudattamiseen riittää ajallaan lähetetty ilmoitus. Todistustaakka on kokonaan asiakkaalla kaikkien vaatimusedellytysten osalta, erityisesti itse puutteen, puutteen toteamisen ajankohdan ja ajallaan tehdyn valituksen osalta.
 • Jos asiakas valitsee virheellisen tavaran epäonnistuneen korjauksen jälkeen sopimuksen peruuttamisen, hänellä ei ole oikeutta vaatia muuta puutteesta johtuvaa vahingonkorvausta. Jos asiakas valitsee virheellisen tavaran epäonnistuneen korjauksen jälkeen vahingon korvauksen, silloin tavara säilyy asiakkaan hallussa, jos se on asiakkaan kannalta kohtuullista. Vahingon korvaus rajoittuu ostohinnan ja virheellisen tavaran arvon erotukseen. Tämä ei päde, jos olemme aiheuttaneet sopimuksen rikkomisen tahallisesti.
 • Mikäli asiakas käyttää tavaraa itse tai tavara myydään edelleen ainoastaan yrittäjille, puuttenkorjausvaatimusten vanhentumisaika on yksi vuosi tavaran toimittamisesta lähtien – sillä ehdolla, että asiakas on tämän määräyksen kohdan 3. mukaisesti määräajan puitteissa ilmoittanut virheestä.
 • Asiakkaan maksuviiveen tai luottokelpoisuuden häviämisen vuoksi voimme kieltäytyä puutteenkorjausvaatimusten täyttämisestä niin kauan, kunnes asiakas on täyttänyt maksuvelvollisuutensa siinä määrin, kuin toimittamamme tavaran laskun arvo on vähennettynä ilmenneestä puutteesta johtuvan kauppahinnan pienenemisen arvolla.
 • Edellä esitettyjä kohtia 1. – 6. ei ole tulkittava takuutodistuksena meidän taholtamme. Asiakkaan mahdolliset oikeudet, jotka perustuvat meidän erikseen antamiin takuutodistuksiimme, säilyvät koskemattomina.

8. Vastuunrajoitukset

 • Lievään huolimattomuuteen perustuvassa sopimuksen loukkaamisessa rajoittuu vastuumme tavaralle tyypillisen, ennalta arvioitavan, sopimukselle tyypillisen välittömän vahingon korvaamiseen. Tämä pätee myös laillisten edustajiemme tai avustajiemme lievään huolimattomuuteen perustuviin sopimuksenloukkaamisiin.
 • Edellä esitetyt vastuun rajoitukset eivät koske asiakkaan tuotevastuuta koskevia oikeuksia. Edelleen vastuunrajoitukset eivät koske meistä johtuvia henkilö- ja terveysvahinkoja tai asiakkaan hengen menetystä.
 • Asiakkaan puutteesta johtuvat vahingonkorvausvaatimukset vanhenevat yhden vuoden kuluttua tavaran toimittamisesta lähtien. Tämä ei päde, jos meitä voidaan syyttää tahallisuudesta.

9. Luovutus- ja panttauskielto

 • Asiakas ei saa ilman meidän etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta luovuttaa tai kiinnittää saamisia, jotka kuuluvat hänelle perustuen liikesuhteeseen meidän kanssamme.

10. Oikeuspaikka

 • Kaikkien liikesuhteesta johtuvien riita-asioiden tuomioistuin on Freiburg.
 • Tämä pätee myös, kun asiakkaalla ei ole Saksassa mitään yleistä tuomioistuinta tai kun asuinpaikka tai oleskelupaikka ei ole tiedossa kanteen nostamisajankohdan aikaan.
 • Me olemme kuitenkin oikeutettuja kääntymään jokaisen asianomaisen tuomioistuimen puoleen.

11. Sovellettava laki

 • Sovelletaan vain Saksan Liittotasavallan lakia.
 • Haagin yleissopimusta 01.07.1964 koskien yhdenmukaistettuja lakeja kansainvälisessä kaupassa ja Yhdistyneiden kansakuntien sopimusta 11.04.1980 sopimuksen solmimisesta irtainten tavaroiden kansainvälisessä kaupassa (YK-kauppalaki) ei sovelleta.

26.09.2011