Vilkår og betingelser

 • Denne Norsk oversettelsen av våre vilkår og brukerbetingelser er ikke den bindende versjonen. Den har kun det formål å gjøre det enklere og bli innforstått med materialet. Den tyske versjonen av betingelser og vilkår er den juridisk bindende versjonen.

1. Anvendelsesområde

 • Våre forretningsvilkår gjelder for alle nåværende og fremtidige forretningsmessige forbindelser med våre kunder, spesielt gjelder dette våre leveranser og tjenester. Skulle kunden ha avvikende, motstridende eller andre allmenne forretningsvilkår er disse, selv om vi måtte ha kjennskap til dem, ikke en del av forretningsforholdet med mindre vi uttrykkelig har samstemt i dette.
 • Kunder, i henhold til våre forretningsvilkår, er utelukkende næringsdrivende, det vil si fysiske eller juridiske personer, eller rettskraftige personlige selskap som ved aksept av forretningsvilkårene handler i kraft av sin yrkesmessige rolle eller som selvstendig næringsdrivende.

2. Kontraktsinngåelse

 • Våre tilbud er uforpliktende. Innen rimelige grenser tas det forbehold om tekniske forandringer slik som endringer i form, farge og/eller vekt.
 • Ved bestilling av varen, inngår kunden en bindende avtale om kjøp av varen. Vi er berettiget til å akseptere bestillingen innen to uker etter mottak. Aksept kan enten skje skriflig eller ved levering av varen til kunden.

3. Levering

 • Vi er alltid berettiget til å foreta delleveranser, med mindre kunden ikke er interessert i det.
 • Leveringstiden er kun bindende dersom vi uttrykkelig har stadfestet at den er bindende. En leveringsfrist er oppfylt når varene har forlatt vår fabrikk/vårt lager innen fristen. Dersom leveransen eller opphentingen blir forsinket av grunner utenfor vår makt, skal fristen anses å være oppfylt dersom vi har vist leveringsvilje til kunden innen den avtalte fristen.
 • Hvis en leveringsfrist ikke overholdes grunnet streik eller lock-out – også hos våre underleverandører – eller grunnet feil- eller forsinket leveranse fra våre underleverandører, eller grunnet mobilisering, krig, opprør eller andre uforutsette hindringer utenfor vår kontroll, blir leveringsfristen forlenget med samme tidsrom som hindringen.
 • Vår leveringsplikt er suspendert så lenge kunden har misligholdt en betaling. Dersom varene mottas gradvis innenfor et bestemt tidsrom, blir leveransen tilsvarende fordelt over det samme tidsrommet.

4. Betaling

 • Betalingsvilkårene så vel som behandling av emballering og fraktomkostninger blir regulert av den til enhver tid gjeldende prisliste og leverandørvilkår, som er en del av disse forretningsbetingelsene. Hvis ikke annet er avtalt, blir emballerings- og fraktkostnader belastet kunden.
 • Den til enhver tid gjeldende merverdiavgift vil komme i tillegg.
 • Kunden plikter å betale kjøpesummen innen 10 dager etter mottak av varene. Etter utløp av denne frist har kunden forsømt sine betalingsforpliktelser. I forsinkelsesperioden må kunden betale en forsinkelsesrente på 8% over utgangsprisen. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å pålegge og kreve en høyere forsinkelsesrente.
 • Betalingsfristen er oppfylt når vi innenfor fristens utløp får totaltbeløpet til vår disposisjon. Rabattforpliktelser gis med forbehold om at alle oppgjør skjer innen forfall. Veksler godtar vi kun etter avtale. Kostnaden bæres av kunden.
 • Kunden kan kun avregne mot våre fordringer når kundens motfordringer er ubestridt eller juridisk bindende. Ubestridte fordringer kan kun motregnes etter at kreditnota er motatt. Tilbakeholdelsesrett kan kunden kun pårope seg når dennes motkrav beror på de samme kontraktsvilkårene.
 • Hvis kunden misligholder sine betalinger, står kunden i gjeld eller blir det satt i gang konkursforhandlinger, eller leverer kunden veksler eller sjekker uten dekning, vil samtlige fordringer vi har overfor kunden forfalle til betaling. Det samme gjelder ved en vesentlig forverring av kundens økonomiske situasjon. I slike tifeller er vi berettiget til å kreve ytterligere sikkerhet eller å trekke oss fra kontrakten.
 • Omsetning: Beregningen av omsetningen omfatter nettoomsetning (uten mva.) med eventuelle fradrag av kontantrabatter, kreditnota, fraktkostnader, emballsaje og forsikringsomkostninger.
 • Bonus: Beregningen av bonus omfatter nettoomsetning (uten mva.) på den betalte regningen med eventuelle fradrag av kontantrabatter, kreditnota, fraktkostnader, emballasje og forsikringsomkostninger.

5. Risikoovergang

 • Risikoen (Transport- og erstatningsrisiko) går over til kunden senest når varene er overlevert den som har ansvaret for transporten, eller forsendelsen har forlatt vår fabrikk/vårt lager. Utsettes forsendelsen etter ønske fra kunden eller på grunn av forsinkende omstendigheter som kunden er ansvarlig for, går risikoen over til kunden med meldingen om at varene er klare for forsendelse.
 • Valget av forsendelsesmåte og transport avgjøres av oss, uten ansvar for valg av billigste fraktmetode.
 • Etter ønske fra kunden kan det på dennes kostnad tas ut en spesiell forsikring for en leveranse.

6. Eiendomsforbehold

 • Vi forbeholder oss eiendomsretten for en vare til alle krav som følger av forretningssamarbeidet er oppfylt.
 • Kunden er forpliktet til å behandle varene riktig og med forsiktighet. Hvis det er nødvendig med vedlikehold og ettersyn, skal kunden utføre dette regelmessig for egen regning.
 • Kunden er forpliktet til omgående å meddele oss om eventuell tredjeparts disponering av varene samt eventuelle skader eller tilintetgjørelser som denne part er ansvarlig for. Ved et eierskifte for varen samt skifte av bosted må kunden umiddelbart varsle oss.
 • Etter avtalebrudd fra kundens side, spesielt i tilfelle av mislighold eller brudd på plikter i henhold til nummer 2. eller 3. i disse bestemmelsene, er vi berettiget til og trekke oss fra kontrakten og kreve varene tilbake.
 • Hvis kunden bygger om eller bearbeider varen, skjer dette alltid i vårt navn og på våre vegne. Blir bearbeidelse, slik som ombygging, utført med andre deler som ikke tilhører oss, så erverver vi medeierskap i den nye gjenstanden med andelen av den objektive verdien av våre varer på tidspunktet for bearbeidingen. Det samme gjelder hvis varen blir blandet med andre deler som ikke tilhører oss.
 • Kunden har rett til å videreselge eller leie ut varen. Ansvaret for alle fordringer som kunden har pådratt seg gjennom videresalg eller utleie til andre ansvarlige parter tilsvarende sluttfakturabeløpet (inkludert merverdiavgift) overlates oss. Dette gjelder uavhengig av om kunden videreselger eller leier ut varen før eller etter ytterligere bearbeiding, eller blanding som f.eks. ombygging. Vi aksepterer overdragelsen. Etter overdragelsen får kunden retten til å inndrive fordringen. Våre rettigheter til selv å inndrive fordringer blir ikke berørt av dette. Vi forplikter oss imidlertid til ikke å inndrive fordringene så lenge kunde overholder sine betalingsforpliktelser overfor oss og ikke kommer på etterskudd med betalingen. Videre forplikter vi oss til å frigi gjenværende sikkerheter på kundens forlangende, når verdien av vår sikkerhet på den forsikrede fordringen overstiger 20%; vi forbeholder oss retten til å avgjøre hvilke sikkerheter som skal frigis.

7. Fastsettelse av mangler

 • Ved mangler på varen lar vi kunden bestemme om mangelen skal rettes ved utbedring eller erstatningsleveranse. Vi er imidlertid berettiget til å avvise kundens valg hvis dette medfører en uforholdsmessig høy kostnad og det andre valget ikke medfører vesentlige ulemper for kunden.
 • Hvis utbedring av feilen ikke hjelper, kan kunden enten kreve prisavslag eller heving av kontrakten. Ved mindre mangler, spesielt ved mindre feil, har kunden derimot ingen rett til heving.
 • Kunden må skriftlig melde fra om åpenbare mangler på varen innen en frist på 2 uker fra mottak av varen, feil mengde må umiddelbart meldes skriftlig. Ellers vil ikke krav på grunn av mangler, eller krav om ettersendelse, prisavslag eller heving aksepteres. Forsendelsen aksepteres når den er gjort innenfor fristen. Kunden skal bære hele bevisbyrden for alle krav, spesielt for selve mangelen, for tidspunktet for fastsettelse av mangelen og for at meldingen om mangler er korrekt.
 • Hvis kunden velger å heve kontrakten etter at mangel er forsøkt utbedret, kan kunden ikke kreve skadeerstatning på grunn av manglene. Velger kunden skadeerstatning etter at mangel er forsøkt utbedret, skal varen bli hos kunden, dersom dette er rimelig for kunden. Skadeerstatningen er begrenset til differansen mellom kjøpesummen og verdien av den defekte varen. Dette gjelder ikke hvis vi har begått kontraktsbrudd.
 • Hvis kunden selv bruker varen eller utelukkende selger den videre til næringsdrivende, skal klagefristen for mangler være et år fra varelevaransen, med forbehold om at kunden varsler oss om mangelen i henhold til punkt 3 i denne bestemmelsen.
 • Ved mislighold av betaling og kredittforverring hos kunden kan vi nekte å oppfylle et garantikrav på grunn av mangler frem til kunden har oppfylt sin betalingsplikt, som tilsvarer fakturaverdien av leverte varer fratrukket en anslått verdi på de eksisterende mangler.
 • De foregående avsnitt 1 til 6 i disse bestemmelsene gir ingen garantier fra vår side. Eventuelle krav fra kunder på grunn av spesielle garantier som vi måtte ha gitt, forblir uberørt.

8. Ansvarsbegrensning

 • Ved uaktsomhet er vårt ansvar begrenset til varens art forutsigbarhet, avtaletypisk, direkte gjennomsnittsskade. Dette gjelder også ved uaktsomt brudd på pliktene overfor våre juridiske representanter eller agenter.
 • De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke krav fra kunden angående produktmangler. Videre gjelder ansvarsbegrensningene heller ikke for person- eller helseskader eller tap av kundens liv.
 • Erstatningskrav fra kunden på grunn av mangler skal gjelde for ett år fra leveringsdatoen. Dette gjelder ikke hvis vi blir anklaget for svindel.

9. Overdragelses- og pantsettelsforbud

 • Fordringer som kunden har overfor oss som følge av forretningsvilkårene, kan ikke uten vårt uttrykkelige skriflige samtyke overdras eller pantsettes.

10. Jurisdiksjond

 • Det eneste verneting for alle tvister om forretningsforholdet er Freiburg.
 • Det samme gjelder selv om kunden ikke vanligvis har verneting i Tyskland, eller bosted eller vanlig oppholdssted på klagetidspunktet er ukjent.
 • Vi er allikevel berettiget til å appellere til enhver kompetent domstol.

11. Gjeldende rett

 • Gjeldende rett er kun gjeldende rett i Forbundsrepublikken Tyskland.
 • Haag-konvensjonen av 01.07.1964 angående likelydende rettsregler (Uniform Law) ved internasjonale salg og FN-konvensjonen for internasjonale løsørekjøp av 11.04.1980 kommer ikke til anvendelse.

Status: 26.09.2011