VOP

1. Oblast platnosti

 • Naše obchodní podmínky platí pro všechny současné a budoucí obchodní vztahy s našimi zákazníky, zejména pro naše dodávky a služby. Odlišné, odporující nebo doplňující Všeobecné obchodní podmínky našich zákazníků se nestávají součástí obchodního vztahu, ani když o jejich existenci víme, ledaže bychom s jejich platností výslovně souhlasili.
 • Zákazníci ve smyslu našich obchodních podmínek jsou výlučně podnikatelé, tedy fyzické nebo právnické osoby nebo právně způsobilé osobní společnosti, které při zahájení obchodního vztahu vykonávají svou živnostenskou nebo samostatnou profesní činnost.

2. Uzavření smlouvy

 • Naše nabídky jsou nezávazné. Technické změny a změny tvaru, barvy a/nebo hmotnosti zůstávají, pokud je to přijatelné, vyhrazeny.
 • Objednáním zboží zákazník závazně prohlašuje, že chce objednané zboží koupit. Jsme oprávněni přijmout nabídku obsaženou v objednávce do dvou týdnů po doručení na naši adresu. Přijetí lze deklarovat buď písemně nebo expedováním zboží zákazníkovi.

3. Dodávka

 • Jsme kdykoli oprávněni poskytnout dílčí dodávku nebo dílčí plnění, ledaže by zákazník neměl o dílčí dodávku nebo dílčí plnění zájem.
 • Dodací lhůty jsou závazné pouze tehdy, pokud jsme je jako závazné výslovně potvrdili. Dodací lhůta je považována za dodrženou, pokud zboží ve lhůtě opustilo náš závod/sklad. Jestliže se dodávka nebo vyzvednutí zpozdí z důvodů, za něž neneseme odpovědnost, je tato lhůta považována za dodrženou, jestliže jsme zákazníkovi oznámili připravenost k dodávce během sjednané lhůty.
 • Jestliže je příčinou nedodržení dodací lhůty stávka nebo výluka – i u našich subdodavatelů – nebo nesprávná nebo opožděná dodávka ze strany našich subdodavatelů nebo mobilizace, válka, povstání nebo jiné nepředvídatelné překážky, které jsou mimo naši kontrolu, prodlužuje se dodací lhůta o dobu trvání překážky.
 • Naše povinnost uskutečnit dodávku se pozastavuje, dokud je zákazník v prodlení se splatnou platbou. Jestliže je nutné zboží odebírat postupně po určité období, je nutné odběr rovnoměrně rozdělit po celé období.

4. Platba

 • Platební podmínky, nakládání s obaly a výše přepravného jsou upraveny v našich platných cenících a podmínkových listech, které jsou součástí těchto obchodních podmínek. Jestliže není dohodnuto jinak, jdou náklady na balení a přepravu na vrub zákazníka.
 • Daň z přidané hodnoty platná v den dodávky se přičítá k sjednané ceně.
 • Zákazník se zavazuje zaplatit kupní cenu do 10 dnů po obdržení zboží. Po uplynutí této lhůty se zákazník ocitá v prodlení. Zákazník musí během doby prodlení úročit dlužnou částku ve výši 8 % nad základní úrokovou sazbou. Vyhrazujeme si ovšem právo prokázat a uplatňovat vyšší škodu z prodlení.
 • Platební lhůty jsou považovány za dodržené, pokud můžeme během lhůty disponovat částkou, která má být zaplacena. Přísliby slev platí pod podmínkou vyrovnání všech splatných pohledávek. Směnky přijímáme pouze po dohodě na základě plnění. Výdaje hradí zákazník.
 • Zákazník může provést zápočet s našimi pohledávkami pouze tehdy, když je jeho protipohledávka nesporná a pravomocně rozhodnutá. Nesporné pohledávky lze odpočíst pouze prostřednictvím poskytnutého dobropisu. Zadržovací právo může zákazník uplatnit pouze tehdy, když je jeho protinárok založen na tomtéž smluvním vztahu.
 • Jestliže zákazník pozastaví své platby, dojde k předlužení nebo je podána žádost o zahájení konkurzního řízení nebo se zákazník ocitne v prodlení s proplacením splatných směnek nebo šeků, budou veškeré pohledávky, které nám vůči zákazníkovi přísluší, okamžitě splatné. Totéž platí i při jiném podstatném zhoršení ekonomické situace zákazníka. V těchto případech jsme oprávněni požadovat poskytnutí dostatečné záruky nebo odstoupit od smlouvy.
 • OBRAT: Výpočet obratu zahrnuje: Čistý obrat (bez DPH) s případným odečtením skonta, přepravného, balného a pojistného.
 • BONIFIKACE: Výpočet bonifikace zahrnuje: Čistý obrat (bez DPH) zaplacených faktur s případným odečtením skonta, přepravného, balného a pojistného.

5. Přechod rizik

 • Nebezpečí (nebezpečí při přepravě a nebezpečí úhrady díla) přechází na zákazníka nejpozději v okamžiku, kdy je zboží předáno osobě provádějící přepravu nebo opustí za účelem dopravy náš závod/sklad. Jestliže se odeslání na přání zákazníka nebo z důvodů, za něž odpovídá zákazník, opozdí, přechází nebezpečí na zákazníka oznámením naší připravenosti k odeslání.
 • Výběr způsobu expedice a dopravy probíhá podle našeho uvážení, bez záruky nejlevnější přepravy.
 • Na požádání zákazníka bude na dodávku na jeho náklady uzavřeno pojištění podle jeho přání.

6. Výhrada vlastnického práva

 • Vyhrazujeme si vůči zákazníkovi vlastnické právo ke zboží až do úplného splnění všech nám příslušejících pohledávek z obchodního vztahu.
 • Zákazník je povinen zacházet se zbožím řádně a s náležitou péčí. Jestliže jsou nutné údržbové a inspekční práce, musí je zákazník pravidelně provádět na svoje náklady.
 • Zákazník je povinen nám neprodleně oznámit přístup třetích osob ke zboží a případné poškození nebo zničení zboží. Změnu vlastnictví zboží a změnu vlastního bydliště nám musí zákazník neprodleně oznámit.
 • V případě chování zákazníka v rozporu se smlouvou, zejména při prodlení s platbou nebo při porušení povinnosti podle odstavce 2. a/nebo 3. těchto ustanovení, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zboží.
 • Jestliže zákazník zboží přetvoří nebo zpracuje, děje se tak vždy naším jménem a z našeho pověření. Jestliže dojde ke zpracování resp. přetvoření s jinými předměty, které nám nepatří, získáme spoluvlastnické právo k nové věci v poměru objektivní hodnoty našeho zboží k ostatním zpracovaným předmětům v okamžiku zpracování. Totéž platí, pokud se zboží smíchá s jinými předměty, které nám nepatří.
 • Zákazník je oprávněn zboží v rámci běžné obchodní činnosti dále prodat nebo pronajmout. Již nyní nám postupuje všechny pohledávky ve výši s námi dohodnuté konečné fakturované částky (včetně DPH), které mu vzniknou vůči jiným subjektům v důsledku dalšího prodeje nebo pronájmu. To platí bez ohledu na to, zda zákazník zboží po zpracování, smíchání popř. přetvoření (nebo bez těchto činností) dále prodal nebo pronajal. Postoupení přijímáme. Po postoupení zůstává zákazník oprávněn pohledávku inkasovat. Naše pravomoc inkasovat pohledávku sami tím zůstává nedotčena. Zavazujeme se ale pohledávku neinkasovat, dokud zákazník vůči nám řádně plní své platební závazky a neocitne se v prodlení s platbou. Dále se zavazujeme uvolnit nám příslušející záruky na požádání zákazníka v takovém rozsahu, kdy realizovatelná hodnota našich záruk překročí zajištěné pohledávky o více než 20 %; výběr uvolněných záruk přísluší nám.

7. Zjištění závad

 • V případě závad zboží zákazníkovi nejprve poskytneme dodatečné plnění podle jeho volby buď formou opravy nebo náhradní dodávky. Jsme nicméně oprávněni odmítnout druh zvoleného dodatečného plnění, pokud je možné pouze s vynaložením nepřiměřených nákladů a jiný způsob dodatečného plnění zákazníkovi nepřinese podstatné nevýhody.
 • Jestliže se následné plnění nezdaří, může zákazník podle své volby zejména požadovat snížení úhrady (slevu) nebo zneplatnění smlouvy (odstoupení). V případě pouze nepatrného porušení smlouvy, zejména v případě drobných závad, zákazníkovi právo na odstoupení nepřísluší.
 • Zákazník nám musí zjevné vady zboží písemně oznámit ve lhůtě 2 týdnů od přijetí zboží; v opačném případě je uplatňování případných nároků ze závad, zejména nároku na dodatečné plnění, slevu nebo odstoupení, vyloučeno. K dodržení lhůty stačí včasné odeslání. Zákazník má plné důkazní břemeno pro veškeré předpoklady pro vznesení nároků, zejména pro závadu samotnou, pro okamžik zjištění závady a včasnost reklamace.
 • Jestliže si zákazník kvůli závadě zboží zvolí po nezdařeném dodatečném plnění odstoupení od smlouvy, nepřísluší mu mimo to žádný nárok na náhradu škody kvůli závadě. Jestliže si zákazník zvolí po nezdařeném dodatečném plnění náhradu škody, zůstane zboží u něho, pokud je to pro něj přijatelné. Náhrada škody se omezuje na rozdíl mezi kupní cenou a hodnotou závadné věci. To neplatí, jestliže jsme porušení smlouvy způsobili úmyslně.
 • Pokud bude zákazník zboží používat sám nebo ho výlučně prodávat podnikatelům, činí promlčecí lhůta pro nároky z vad zboží – s výhradou, že nám zákazník závadu oznámil včas podle odstavce 3. tohoto ustanovení – jeden rok od dodání zboží.
 • V případě prodlení s platbou a propadnutí úvěru zákazníka můžeme plnění nároků z vad odmítnout, dokud zákazník nesplní svou platební povinnost v rozsahu, který odpovídá fakturační hodnotě našeho dodaného zboží s odečtením slevy z kupní ceny odpovídající dané vadě zboží.
 • Předchozí odstavce 1. až 6. tohoto ustanovení nepředstavují žádné prohlášení záruky z naší strany. Případné nároky zákazníků na základě námi poskytnutých záruk zůstávají nedotčeny.

8. Omezení odpovědnosti

 • V případě mírně nedbalého porušení povinností se naše odpovědnost omezuje na předvídatelnou, typickou, bezprostřední průměrnou škodu v závislosti na druhu zboží. Totéž platí i při mírně nedbalém porušení povinností našich zákonných zástupců nebo pověřenců.
 • Shora uvedená omezení odpovědnosti se netýkají nároků zákazníků z odpovědnosti za vady výrobku. Omezení odpovědnosti dále neplatí v případě škod na zdraví nebo na životě zákazníka způsobených naším zaviněním.
 • Nároky zákazníka na náhradu škody kvůli závadě jsou promlčeny jeden rok po dodání zboží. To neplatí, pokud je možné nám klást za vinu úmysl.

9. Zákaz postoupení a zastavení

 • Zákazník nesmí pohledávky, které mu příslušejí z obchodního vztahu vůči nám, bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu postoupit ani zastavit.

10. Soudní příslušnost

 • Výlučným sídlem soudu pro všechny spory z obchodního vztahu je Freiburg.
 • Totéž platí, pokud zákazník nemá v Německu obecnou soudní příslušnost, nebo bydliště nebo obvyklý pobyt nejsou v okamžiku podání žaloby známy.
 • Nicméně jsme oprávněni obrátit se na jakýkoli zákonem příslušný soud.

11. Rozhodné právo

 • Platí výlučně právo Spolkové republiky Německo.
 • Haagská úmluva z 1. července 1964 týkající se jednotného zákona o mezinárodní koupi zboží a Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980 (kupní právo OSN) se nepoužijí.

Stav: 26.09.2011