Ogólne Warunki Handlowe

1. Zakres obowiązywania

 • Nasze Warunki Handlowe odnoszą się do wszystkich obecnych i przyszłych stosunków biznesowych z naszymi klientami na niwie dostaw towarów i usług. Inne, przeciwstawne lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe (OWH) naszych klientów, pomimo faktu istnienia takich warunków, nie stanowią podstaw do stosunków handlowych z nami, chyba, że ich obowiązywanie zostało przez nas wyraźnie potwierdzone.
 • W sensie naszych Warunków Handlowych, klienci są wyłącznie przedsiębiorcami, a więc osobami fizycznymi lub prawnymi albo spółkami osób o osobowości prawnej, które wraz z rozpoczęciem czynności handlowych przystępują do swych normalnych działań biznesowych lub realizacji samodzielnie wykonywanego zawodu.

2. Zawarcie umowy

 • Nasze oferty są niewiążące. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i zmian kształtu, koloru i/lub masy w racjonalnych ramach.
 • Poprzez zamówienie, klient oświadcza w sposób wiążący wolę nabycia zamówionego towaru. Jesteśmy uprawnieni do tego, aby znajdującą się w zamówieniu ofertę przyjąć u nas w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu. Przyjęcie może zostać wyrażone poprzez pisemne oświadczenie lub przez dostawę towaru klientom.

3. Dostawa

 • Mamy prawo w każdej chwili do realizacji dostaw cząstkowych lub usług cząstkowych, chyba że takie dostawy towaru lub usługi byłyby nie w interesie klienta.
 • Terminy dostawy są wiążące tylko wtedy, gdy zostały przez nas wyraźnie potwierdzone jako wiążące. Termin dostawy jest dotrzymany wtedy, gdy towar w przewidzianym czasie opuścił nasz zakład/magazyn. Jeśli wysyłka lub odbiór towaru ma miejsce z powodów leżących poza nami, wtedy termin uważa się za dotrzymany, gdy powiadomiliśmy klienta o gotowości do wysyłki we wcześniej uzgodnionym czasie.
 • Jeśli niedotrzymanie terminu dostawy wystąpiło ze względu na strajki lub wykluczenie z pracy – również u naszych poddostawców – względnie na nieprawidłowe lub niepunktualne dostawy ze strony naszych kooperantów lub ze względu na mobilizację, wojnę, zamieszki lub inne nieprzewidywalne wydarzenia leżące poza naszym zasięgiem działania, wtedy termin dostawy wydłuża się o czas trwania tych przeszkód.
 • Nasz obowiązek dostaw ustaje, jeśli klient nie płaci wymagalnej faktury. Jeśli towar ma zostać odebrany w określonym czasie w pewnych etapach, wtedy odbiór należy rozłożyć jednolicie na cały ten wyznaczony okres.

4. Płatność

 • Warunki płatności oraz sposób opakowywania i obciążanie frachtu regulowane są przez nasz aktualny cennik i kartę z warunkami, na ile stanowią one integralną część tych Warunków Handlowych. O ile nie uzgodniono inaczej, koszty opakowania i frachtu ponosi klient.
 • Obowiązujący na dzień dostawy podatek VAT zostaje doliczony do uzgodnionej ceny.
 • Klient zobowiązuje się zapłacić cenę zakupu w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru. Po upływie tego czasu klient znajduje się w zwłoce płatniczej. Klient jest w okresie pozostawania w zwłoce płatniczej winny uiszczenia kary umownej wysokości 8% w skali rocznej powyżej od podstawowej stopy procentowej. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wystąpienia o wyższe odszkodowanie i dochodzenia go w sposób prawny.
 • Terminy płatności uznawane są jako dotrzymane, jeśli w okresie płatności należne nam sumy stają się dla nas dostępne. Obietnice skonta są aktualne pod warunkiem zapłacenia wszystkich wymagalnych roszczeń. Weksle przyjmujemy tylko po uzgodnieniu celu wykonania zobowiązania. Wydatki z tym związane ponosi klient.
 • Przeciwko naszym roszczeniom klient może wystąpić z rozliczeniem swych kontrroszczeń tylko wtedy, gdy jego roszczenia są bezsporne lub stwierdzone sądowo. Roszczenia bezsporne można wyegzekwować jedynie za pomocą udzielonej przez nas noty uznaniowej. Prawo zatrzymania klient może wyegzekwować tylko wtedy, gdy jego kontrroszczenie dotyczy tych samych stosunków umownych.
 • Jeśli klient wstrzymuje swe płatności, występuje u niego zadłużenie lub postawiony został wniosek o upadłość lub klient jest w zwłoce z wykupem weksli lub czeków, wtedy wszelkie nasze roszczenia w stosunku do takiego klienta stają się natychmiast wymagalne. Postanowienie to dotyczy również sytuacji, gdy nastąpi znaczne pogorszenie pozycji ekonomicznej klienta. W takich przypadkach jesteśmy uprawnieni do zażądania wystarczających zabezpieczeń lub do wycofania się z umowy.
 • OBRÓT: Obliczenie obrotu zawiera: Obrót netto (bez VAT) przy uwzględnieniu ewentualnego skonta, dopłaty, kosztów frachtu, kosztów opakowania i kosztów ubezpieczenia.
 • PŁATNOŚĆ: Obliczenie płatności zawiera: Obrót netto (bez VAT) zapłaconych rachunków przy uwzględnieniu ewentualnego skonta, dopłaty, kosztów frachtu, kosztów opakowania i kosztów ubezpieczenia.

5. Przejście ryzyka

 • Ryzyko (ryzyko transportu, zapłaty) przechodzi na klienta najpóźniej po tym, gdy towar został przekazany osobie realizującej transport lub gdy towar ten opuścił nasz zakład/magazyn w celu wysyłki. Jeśli wysyłka na życzenie klienta lub ze względu na wystąpienie okoliczności za które odpowiada klient, została opóźniona, wtedy ryzyko związane z naszym zgłoszeniem gotowości wysyłki przechodzi na klienta.
 • Wybór drogi wysyłki oraz sposób transportu odbywa się według naszego uznania, bez gwarancji, że będzie to fracht najtańszy.
 • Na żądanie klienta, na jego koszt, zostanie zawarta umowa ubezpieczenia dostawy.

6. Zastrzeżenie własności

 • W stosunku do klienta zastrzegamy sobie prawo własności towaru do chwili całkowitego spełnienia wszystkich naszych roszczeń wynikających ze stosunków biznesowych.
 • Klient zobowiązany jest do właściwego obchodzenia się z towarem i dbania o niego. W razie konieczności przeprowadzenia prac serwisowych i inspekcyjnych, klient zobowiązany jest prowadzić je na własny koszt.
 • Klient jest zobowiązany natychmiast poinformować nas o możliwości dostępu do towaru przez osoby trzecie oraz o ewentualnych uszkodzeniach lub zniszczeniu towaru. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować nas o zmianie właściciela towaru oraz o zmianie swojej siedziby.
 • W razie sprzecznego z umową postępowania klienta, a w szczególności w razie zwłoki w płatności lub naruszeniu obowiązków według ustępu 2 i/lub 3 niniejszego postanowienia, mamy prawo do odstąpienia od umowy i zażądania zwrotu towaru.
 • Dokonanie przez klienta przekonstruowania lub przetworzenia towaru odbywa się zawsze za naszą zgodą i na nasze zlecenie. Jeśli przetworzenie lub przekonstruowanie zostanie dokonane wraz z innymi, nie należącymi do nas komponentami, wtedy nowy produkt po przetworzeniu przejmujemy jako współwłasność we właściwej, obiektywnej proporcji do wartości innych komponentów przed dokonaniem przetworzenia. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy towar jest zmieszany z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami.
 • Klient ma prawo odsprzedać dalej lub wynająć towar stosując właściwe postępowanie biznesowe. Odstępuje on nam teraz wszystkie swe roszczenia w wysokości uzgodnionej z nami końcowej kwoty faktury (włącznie z VAT), narastające mu ze względu na odsprzedaż lub wynajem. Zasadę stosuje się niezależnie od tego, czy klient sprzedał lub wynajął towar bez, czy też po przetworzeniu, zmieszaniu lub przekonstruowaniu. Przyjmujemy odstąpienie. Po odstąpieniu, klientowi przysługuje prawo do wysuwania roszczeń. Nasze prawo do wysuwania roszczeń pozostaje przy tym w mocy. Zobowiązujemy się jednak do niewysuwania roszczeń, o ile klient postępuje zgodnie ze swoimi zobowiązaniami płatniczymi i nie znajduje się w zwłoce płatniczej. Ponadto, zobowiązujemy się do uwolnienia na żądanie klienta przysługujących nam zabezpieczeń o tyle, o ile możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza przeznaczone do zabezpieczenia żądania o ponad 20%; wybór przeznaczonych do uwolnienia zabezpieczeń leży w naszym zakresie.

7. Stwierdzenie usterek

 • Tytułem usterek towaru świadczymy klientowi według jego uznania nieodpłatną usługę późniejszego wykonania, względnie dokonujemy dostawy zamiennej. Mamy jednak prawo odmowy wykonania nieodpłatnej usługi późniejszego wykonania, jeśli wiązałoby się to z nadmiernymi kosztami, a inna forma usługi późniejszego wykonania nie wiązałaby się ze znacznymi utrudnieniami dla klienta.
 • Jeśli realizacja nieodpłatnej usługi późniejszego wykonania odpada, wtedy klient może według własnego uznania zażądać obniżenia wynagrodzenia (zmniejszenia) lub odstąpienia od umowy (wycofania się). W przypadku bardzo drobnego odstępstwa od umowy, w szczególności przy bardzo drobnych usterkach, klientowi odstąpienie od umowy nie przysługuje.
 • Ewidentne usterki towaru klient jest zobowiązany zgłosić na piśmie w terminie do 2 tygodni od odbioru towaru, w przeciwnym razie wykluczone jest wysuwanie ewentualnych roszczeń w szczególności o realizację nieodpłatnej usługi późniejszego wykonania, obniżenie zapłaty lub odstąpienie od umowy. Za zabezpieczenie terminu wystarczy punktualna wysyłka. Na kliencie spoczywa pełna świadomość konieczności spełnienia warunków wysuwania roszczeń, szczególnie w odniesieniu do usterek, punktu czasowego stwierdzenia usterki i punktualności wystosowania monitu o usterce.
 • Jeżeli z powodu usterki towaru klient po nieudanej nieodpłatnej usłudze późniejszego wykonania wybierze odstąpienie od umowy, wtedy roszczenia odszkodowawcze tytułem usterki nie przysługują. Jeżeli klient po nieudanej nieodpłatnej usłudze późniejszego wykonania wybierze odszkodowanie, wtedy towar pozostaje przy kliencie, jeśli jest to dla niego do przyjęcia. Odszkodowanie ogranicza się do różnicy między ceną zakupu a wartością przedmiotu usterkowego. Postanowienie to nie ma znaczenia, jeśli naruszenie umowy zostało spowodowane umyślnie.
 • Jeśli klient używał towaru sam lub go odsprzedawał przedsiębiorstwom, wtedy okres przedawnienia dla roszczeń tytułem usterek – przy zastrzeżeniu, że klient punktualnie zasygnalizował nam usterkę według ustępu 3 tych postanowień – wynosi rok od daty dostawy towaru.
 • W razie zwłoki płatniczej i utraty zdolności kredytowej ze strony klienta, możemy odmówić zaspokojenia roszczeń usterkowych, aż do chwili uregulowania obowiązków zapłaty w takim zakresie, że będzie to odpowiadać wartości faktury za nasz dostarczony towar po umniejszeniu o wartość występujących usterek będącą redukcją ceny zakupu.
 • Wyżej wymienione ustępy od 1 do 6 tego postanowienia nie stanowią jakiegokolwiek oświadczenia gwarancyjnego. Ewentualne roszczenia klientów na podstawie osobno udzielonych oświadczeń gwarancyjnych pozostają nadal w mocy.

8. Ograniczenia odpowiedzialności

 • W przypadku nieznacznego niezachowania ostrożności i naruszenia wypełniania obowiązków, nasza odpowiedzialność ogranicza się jedynie do przeciętnych i bezpośrednich szkód, które są typowe dla danej umowy i rodzaju towaru. Odnosi się to również do nieznacznego niezachowania ostrożności i naruszenia wypełniania obowiązków ze strony naszych prawnych przedstawicieli lub pracowników.
 • Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń klientów wynikających z odpowiedzialności za produkt. Oprócz tego, ograniczenia odpowiedzialności odnoszą się do niemożliwych u nas do przewidzenia szkód na ciele i zdrowiu lub utraty życia przez klienta.
 • Roszczenia o odszkodowania ze strony klienta ze względu na usterkę przedawniają się po roku od daty dostawy towaru. Nie ma to miejsca, jeśli będzie można nam zarzucić celową działalność na czyjąś szkodę.

9. Zakaz odstąpienia i zastawienia

 • Wszelkie roszczenia pod naszym adresem wynikające ze stosunków biznesowych nie mogą zostać bez naszej wyraźnej zgody ani odstąpione, ani też zastawione.

10. Gerichtsstand

 • Siedzibą właściwego sądu do rozstrzygania wszelkich sporów jest wyłącznie miasto Fryburg.
 • To samo postanowienie dotyczy sytuacji, gdy klient nie posiada przynależności jurysdykcyjnej w Niemczech lub nie posiada w Niemczech siedziby lub miejsca stałego pobytu w dniu wniesienia pozwu lub skargi.
 • Przysługuje nam jednak prawo odwołania się do każdego właściwego sądu.

11. Stosowane prawo

 • Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.
 • Nie ma zastosowania Konwencja Haska z 01.07.1964 odnośnie Jednolitego Prawa o międzynarodowym handlu ani Konwencja Narodów Zjednoczonych z 11.04.1980 o umowach w międzynarodowym handlu ruchomościami (Prawo Handlowe ONZ).

26.09.2011