Algemene voorwaarden

1. Betreft

 • Onze algemene voorwaarden gelden voor huidige en toekomstige zakenrelaties met onze klanten, in bijzonder voor onze leveringen en service. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden van onze klanten worden, zelfs al zouden we hiervan kennis genomen hebben, geen bestanddeel van de zakenrelatie, anders als dat wij de inhoud uitdrukkelijk goedgekeurd hebben.
 • Klanten in de zin van onze algemene voorwaarden zijn uitsluitend ondernemers, met andere woorden natuurlijke personen of juristische entiteiten of gerechtelijke persoonlijke bedrijven, die bij aanname van de algemene voorwaarden in uitvoering van hun commerciele of zelfstandige beroepsuitvoering handelen.

2. Ondertekening

 • Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Technische veranderingen, evenals veranderingen in vorm, kleur en/of gewicht blijven in verhouding tot de omschrijving.
 • Met het bestellen van de goederen verklaart de klant verbindelijk de bestelde goederen te willen kopen. Wij zijn gerechtigd, dat in de bestelling vastgelegde aanbieding binnen twee weken na binnenkomst aangenomen wordt. De acceptatie kann ofwel schriftelijk of ook door levering aan de klant bevestigd worden.

3. Levering

 • We zijn ten alle tijden gerechtigd deelleveringen en/of deelherstellingen te leveren, anders dan het geen voordeel levert voor de klant.
 • Leveringsvoorwaarden zijn alleen dan verbindlijk, wanneer ze door ons uitdrukkelijk als verbindlijk bevestigd zijn. Een leveringsvoorwaarde is voltooid, wanneer de goederen onze opslagplaats binnen de tijdslimiet verlaten hebben. Vertraagt de verzending of het ophalen van de goederen, die we nit vervangen moeten, dan geldt de levering als volbracht, wanneer wij de klant de verzendbevestiging binnen de afgesproken tijdslimiet medegedeeld hebben.
 • Is het niet realiseren van de levering een staking of versperring, ook bij onze leveranciers, of niet goed of niet op tijd geleverd door onze leveranciers, of door mobilisatie, oorlog, oproer of uit andere onvoorziene hindernissen, die buiten onze macht liggen, terug te zenden, zo verlengt de levertermijn zolang de hindernissen nicht opgelost zijn.
 • Onze leveringsplicht vervalt, zolang de klant in gebreke is met de betaling. Worden de goederen in een bepaalde tijd in deelleveringen aangeboden, dan is de afname gelijkmatig en over de totale levertermijn te verdelen.

4. Betaling

 • De betaalwijze als ook de handeling van de verpakking en de vrachtbelasting worden door onze huidig geldende prijslijsten en konditiebladen beschreven, die in zoverre deel zijn van de algemene vorwaarden. Is niets anders afgesproken, dan vallen verpakkings- en vrachtkosten de klant ten deel.
 • De op de dag geldende omzetbelasting komt bij de vastgelegde prijs
 • De klant verplicht zich, na levering van de goederen binnen 10 dagen de koopprijs te betalen. Bij overschijding van deze termijn komt de klant in betalingsonmacht. De klant dient door het overschrijden van de betalingstermijn 8% rente betalen over het basisbedrag. We behouden echter het recht voor een hogere rente te berekenen en te incaseren.
 • Betaaltermijnen gelden als volbracht, als wij binnen de betalingstermijn over het te betalen bedrag beschikken. Betalingskortingen zijn onder voorbehoud van alle nog te incaseren vorderingen. Wijzegingen nemen we alleen aan na overeenstemming, waarbij de klant de kosten draagt.
 • Tegenover onze vorderingen kan de klant zich alleen dan gelden laten, als de tegenvordering onbestreden of rechtsgeldig is. Onbestreden vorderingen kunnen alleen door een voucher in mindering gebracht worden. Een terugvordering kan een klant alleen vorderen als de terugvordering op dezelfde contractovereenstemming gebasseerd is.
 • Trekt de klant zijn betaling in of wordt een faillissementaanvraag gesteld, heeft de klant verlopen rekeningen, dan worden forderingen die wij als tegoed hebben direct opeisbaar. Hetzelfde geldt voor een wezelijke verschlechtering van de economische positie van de klant. Wij zijn in deze gevallen berechtigd, voldoende zekerheid te verlangen of de overeenkomst te beeindigen.
 • Omzet: de berekening van de omzet is als volgt: Netto omzet (zonder belastingen) met aftrek van eventuele kortingen, vrachtkosten, verpakkingskosten en verzekeringen.
 • Bonus: de berekening van bonus is als volgt: Netto omzet (zonder belastingen) van de te betalen rekeningen met aftrek van eventuele kortingen, vrachtkosten verpakkingskosten en verzekeringen.

5. Overdracht van risico:

 • Risico wordt uiterlijk aan de klant overdgedragen op het moment dat de goederen aan de klant aangeboden worden of in het geval van verzending onze opslagruimte verlaten hebben. Wordt de verzending op wens van de klant of wegens omstandigheden, welke de klant te regelen heeft, vertraagt, gaat het risico bij de berichtgeving van de verzendbereidheid over aan de klant.
 • De keuze van transport en levering wordt door ons bepaald, zonder garantie aangaande de goedkoopste verzendwijze.
 • “Naar wens van de klant wordt voor een levering een verzekering afgesloten

6. Eigendomsvoorbehoud

 • “Wij behouden het recht tegenover de klant het eigendom van de goederen te behouden
 • De klant is verplicht de goederen goed en voorzichtig te behandelen. Zover onderhoud- en inspektiewerk noodwendig zijn, komen deze op eigen kosten van de klant.
 • De klant is verplicht ons een aanschaf door derden van de goederen, evenals beschadegingen of vernietiging van de goederen onmiddelijk te melden. Een wisseling van eigendom van de goederen evenals een eventuele verhuizing heeft de klant direct te melden.
 • Wij zijn berechtigd bij schending van de overeenkomst door de klant, in het bijzonder bij betalingsvertraging of bij overtreding van een plicht als omschreven onder punt 2. en/of 3. uit de overeenkomst terug te treden en de goederen terug te vorderen.
 • In zoverre de klant de goederen ombauwd of verwerkt, vindt dit altijd plaats uit naam en opdracht van ons. Wordt de ombauw of verwerking met anderen, ons niet bekende omstandigheden gedaan, zo verwerven wij aan deze nieuwe zaken mede eigendom in verhouding van de objektive waarde onze goederen. Hetzelfde geldt, wanneer de goederen met andere, niet in ons bezit zijnde materialen gemengt wordt.
 • De klant is berechtigd de goederen in ordelijke handel door te verhandelen of te verhuren. Hij dient ons op dat moment alle vorderingen overeengekomen in het faktuureindbedrag (inklusief B.T.W.) te voldoen. Dit is onafhankelijk daarvan, of de klant de goederen zonder of met verwerking/veranderingen doorverkoopt of verhuurt. We accepteren de overdracht. Na de overdracht blijft de klant tot vorderen van de vordering gemachtigd. Onze rechten, de vorderingen zelf te incaseren blijft hiervan onveranderd. Wij verplichten ons de vordering niet te incaseren, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen aan ons correct nakomt. Verder verplichten wij ons de ons toebedeelte zekerheden op wens van de klant in zoverre vrij te geven, als de reële waarde van onze zekerheden de te incaseren vorderingen met meer als 20% overtreft; de keuze van de vrij te geven zekerheden bepalen wij.

7. Beschadiging

 • Voor beschadigde goederen bieden wij de klant naar keuze herstel of een nieuwe levering. We zijn echter berechtigd de keuze te weigeren, als deze door niet in verhouding staande kosten met zich brengt, als een andere mogelijkheid daar is die geen nadelen voor de klant heeft.
 • Lukt het niet te herstellen, dan kan de klant naar zijn wens korting krijgen of ontbinding van de overeenkomst te verlangen. Bij een kleine afwijking van de overeenkomst, in het bijzonder van geringe beschadiging, heeft de klant geen recht op teruggave van de goederen.
 • De klant moet beschadigingen van de goederen binnen 2 weken na levering van de goederen schriftelijk meedelen, anders is het te gelden maken van beschadigingaanspraak op herstelleveringen, kortingen of teruggave uitgesloten. Voor termijnbepaling geldt het moment van terugzenden. De klant heeft in alle gevallen de plicht te bewijzen dat hij aanspraak maken wil op aansprakelijkheid, in het bijzonder betreffende de beschadiging, tijdpunt van het vaststellen van de beschadiging en voor de kennisgeving van gebreken.
 • Wanneer de klant ervoor kiest om het contract te verbreken, wegens beschadiging van de goederen, nadat de schadeaanspraak is afgewezen, dan vervalt iedere schadeaanspraak voor deze goederen. Wanneer de klant kiest voor een compensatie nadat de schadeaanvraag is afgewezen, dan blijven de goederen in het bezit van de klant in in zoverre dit redelijk is. Compensatie wordt beperkt tot het verschil van de verkoopprijs en de waarde van de defecte goederen. Dit geldt niet wanneer wij het contract boosaardig gebroken hebben.
 • In zoverre de klant de goederen zelf gebruikt heeft of de goederen uitsluitend aan bedrijven doorverkocht heeft, is de verjaring van de schadevergoeding – onder voorbehoud, dat de klant ons de beschadigde zoals in punt 3. van dit schriven op tijd aanmelde – 1 jaar na levering van de goederen.
 • Bij betalingsachterstand of kredietwaardigheid van de klant kunnen we de behandeling van schadevergoeding weigeren, tot het moment dat de klant volledig heeft voldaan, dat bedrag wat de factuur aangeeft met in mindering gebracht de waarde van de eventuele korting van schadevergoeding.
 • De gestelde punten 1 tot 6 in dit document geven geen garantieverklaringen daar. Mogelijke aanspraken van de klanten op grond van door ons speciaal afgegeven garantieverklaringen blijven onaangetast.

8. Beperkingen van de aansprakelijkheid

 • bij lichte nalatigheid van plichten beperkt onze aansprakelijkheid op de naar de aard van de goederen geschatte, contracttypischen, gemiddelde schade. Dit geldt ook voor lichte plichtverzuim van onze gerechtelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers.
 • De voorliggende aansprakelijkheidbeperkingen betreffen niet de aanspraken van de klant voortvloeiend uit de produktaansprakelijkheid. Verder gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen niet bij toeterekenen Lichaams – en gezondheidsschaden of bij verlies van het leven van de klant.
 • Aansprakelijkheid voor schade van de klant wegens beschadiging verjaren na één jaar vanaf levering van de goederen. Dit geldt niet wanneer het grofe nalatigheid betreft.

9. Toewijzing- en verpandingsverbod

 • De klant mag vorderingen, die hem uit zakelijke betrekkingen onstaan zijn met ons, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toezeging noch afstoten, noch verpanden.

10. Rechtspraak

 • De verantwoordelijke gerechtsbank voor alle strafbare feiten uit de zakenrelatie is Freiburg.
 • Hetzelfde geldt wanneer de klant algemene gerechtsbetrekkingen in Duitsland heeft of het woonadres of plaats van verblijf in de tijd van de rechtspraak niet bekent is.
 • Wij zijn echter berechtigd, ieder gerechtelijke instatie aantewenden.

11. Aan te wenden recht

 • Gelden doet uitsluitend het recht van de bondsrepubliek Duitsland.
 • De Haagse konventie van 01-07-1964 betreffende binnelandse rechten betreffende de internationale koop en de afspraken van de verenigde naties van 11-04-1980 over contracten over de internationale koop roerende goederen (UN-kooprecht) is niet van toepassing.

26.09.2011